REGULAMIN 

Regulamin sklepu internetowego www.WoodYouRust.pl

  1. Definicje

1.1 Regulamin – niniejszy regulamin.

1.2 Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat życia oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

1.3 Sprzedający – Łukasz Warczyk, ul. Zimna Woda 11, 91-172 Łódź, NIP: 7262359556  REGON: 101401471

1.4 Sklep (Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.woodyourust.pl, prowadzony przez Sprzedającego, za pośrednictwem którego Klient może zakupić Towary.

1.5 Towary – rzecz ruchoma oferowane przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem Umowy Sprzedaży.

1.6 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, dokonane poprzez stronę internetową WoodYouRust.pl

1.7 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.

1.8 Dostawca – zewnętrzna firma usługowa dokonująca dostawy Towaru do Klienta.

  1. Zasady ogólne

2.1 Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2.2 Sklep Internetowy www.WoodYouRust.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.

2.3 Wszystkie Towary oferowane w sklepie są wykonywane ręcznie, z materiałów z odzysku, z największą starannością. Są najwierniejszą kopią produktów prezentowanych na zdjęciu, jednak mogą się od nich nieznacznie różnić – wynika to ze specyfiki produktów wykonywanych ręcznie.

  1. Składanie zamówień

3.1 Wszystkie ceny podane na stronie www.woodyourust.pl są cenami brutto, obejmującymi VAT, wyrażonymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

3.2 Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub drogą mailową, na adres sklep@woodyourust.pl

3.3 Zamówienia poprzez Stronę Internetową można deklarować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze.

3.4 Zamówienia zadeklarowane w sobotę i niedzielę oraz dni ustawowo wolne od pracy będą rejestrowane jako złożone kolejnego dnia roboczego.

3.5 Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia i prawidłowo podanie danych kontaktowych, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adresu e-mail, w celu ewentualnego kontaktu Sprzedającego z Klientem.

3.6 W wypadku, gdy dane nie są kompletne i przez to będą uniemożliwiać prawidłowe wykonanie zobowiązania, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

3.7 Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

3.8 W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawy oraz żądania ich usunięcia.

3.9 Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on odpowiedź drogą e-mailową za sklepu z potwierdzeniem otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji.

3.10 Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po zaksięgowaniu przedpłaty na konto Sklepu.

3.11 Jeśli w chwili złożenia zamówienia niektóre z oferowanych produktów nie będą dostępne, Klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – w takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo anulowania całego zamówienia.

  1. Koszt i termin wysyłki

4.1 Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub w e-mailu. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowym wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonywanie wysyłki lub może je opóźnić.

4.2 Towar jest dostarczany za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej.

4.3 Przesyłka dostarczana jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy, należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4.4 Klient ponosi koszty dostawy (wysyłki) zamówionego Towaru określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w zakładce „Dostawa”. Koszt dostawy (wysyłki) doliczany jest do kosztu zamówienia, a Klient obowiązany jest wpłacić kwotę należną tytułem wybranego sposobu dostawy (wysyłki) łącznie z ceną.

4.5 Jeśli przesyłka budzi obawy o kompletność zawartości lub jego uszkodzenie Klient może odmówić jej odbioru i zgłosić ten fakt pracownikowi Poczty Polskiej lub kurierowi. W takim wypadku doręczyciel powinien wydać Klientowi pisemne potwierdzenie, iż odmowa odbioru nastąpiła w wyniku uszkodzenia przesyłki.

  1. Płatności

5.1 Na każdy towar wystawiamy paragon fiskalny lub imienny dowód zakupu – fakturę.

5.2 Płatność za zamówiony towar odbywa się przelewem na rachunek bankowy Sklepu, wpisując w tytule numer zamówienia. Dane do przelewu: numer rachunku bankowego Sprzedającego: 06 1160 2202 0000 0002 1622 8343

5.3 Klient ma 5 dni roboczych, od momentu złożenia zamówienia, na realizację płatności. Po upływie tego terminu transakcja zostanie anulowana, o czym Klient zostanie poinformowany na wskazany przez niego adres e-mail, a przedmiot wystawiony ponownie na sprzedaż.

  1. Odstąpienie od umowy (zwrot Towaru)

6.1 Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować sklep Woodyourust.pl o swojej woli drogą mailową lub za pomocą pisa wysłanego pocztą. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłali informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6.2 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

6.3 Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu wraz z formularzem zwrotu i dowodem zakupu na adres Sklepu:

WOODYOURUST, ul. Zimna Woda 11, 91-172 Łódź z dopiskiem „ZWROT”. Klient zobowiązany jest do zwrotu nabytego Towaru na własny koszt.

6.4 Sklep dokona zwrotu płatności uzyskanych od Klienta, włączając w to koszty dostawy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację o odstąpieniu. Zwracana kwota płatności zostanie przekazana na konto wskazane przez Klienta w formularzu zwrotu.

6.5 Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

6.6 Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  1. Procedura reklamacji

7.1 Okres gwarancji na wszystkie produkty w naszym sklepie to 12 miesięcy.

7.2 Reklamacje należy składać na adres sklep@WoodYouRust.pl lub pisemnie na adres WoodYouRust, ul. Zimna Woda 11, 91-172 Łódź

7.3 Składając reklamację należy dostarczyć do Sklepu reklamowany produkt, wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem reklamacji.

7.4 Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni, od daty otrzymania Towaru.

7.6 W przypadku, kiedy naprawa lub wymiana nie będzie możliwa Sklep na podstawie uzgodnień z Klientem, zwróci Klientowi należność lub zaoferuje Klientowi inne, dostępne w Sklepie Towary. Koszty dostawy ponosi w takim wypadku Sklep.

7.7 W przypadku, kiedy reklamacja będzie nieuzasadniona, Klient podejmuje decyzje czy towar ma być odesłany do Klienta.

7.8 Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towaru zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnic opisanych w punkcie 2.3 niniejszego regulaminu oraz z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji lub zwrotu Towaru.

7.9 Reklamacji nie podlegają: naturalne zużycie się produktów, przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne.

7.10 Klient utraci prawo do reklamacji, jeżeli przed upływem 2 tygodni od stwierdzenia niezgodności Towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie na adres mailowy: sklep@WoodYouRust.pl zawiadomienie przed jego upływem.

  1. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

8.1 Administratorem danych osobowych klientów jest firma Łukasz Warczyk, ul. Zimna Woda 11, 91-172 Łódź, NIP: 7262359556,  REGON: 101401471

8.2 Składając zamówienie w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w zbiorze danych osobowych prowadzonych przez Sklep Internetowy dla celów związanych z prawidłową realizacją zamówienia oraz dla celów ewidencyjnych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Stosowne oświadczenie zawiera formularz Zamówienia. Klient, w przypadku wyrażenia zgody, ma zagwarantowane prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8.3 Dane osobowe nie są udostępnianie osobom niezwiązanym z działalnością sklepu Woodyoyrust.pl i służą wyłącznie do realizacji i obsługi Zamówienia Klienta. Informacje o adresie dostawy, kontaktowym numerze telefonu oraz adresie e-mail Klienta udostępnione m.in. podmiotom realizującym Dostawy Zamówień Towaru.

8.4 Sklep zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych swoich Klientów, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Sklepu, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

8.5 Sklep wykorzystuje „cookies” w celu: uproszczenia lub umorzenia danej operacji, w tym m.in. do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

  1. Zmiana regulaminu

9.1 Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

9.2 Jeżeli w czasie, jaki upłyną od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie, jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie Internetowym nie są możliwe.

9.3 Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje prawo do usunięcia konta w każdym czasie.

9.4 Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

  1. Postanowienia końcowe

10.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

10.2 Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientem, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze zm.).

10.3 Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

10.4 Wszystkie zdjęcia Towaru są własnością firmy Łukasz Warczyk (chyba, że zaznaczono inaczej), zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Zabrania się ich usuwania, kopiowania, edycji, rozpowszechniani, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.

10.5 Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację regulaminu. Data opublikowania Regulaminu: 01.11.2017

Załączniki:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

FORMULARZ REKLAMACJI